Komt allen tezamen

 


      G       D
Komt allen tezamen,
G   C        G     D
jubelend van vreugde
A           D             G     A  D
Komt nu, o komt nu naar Beth-le-hem!
G           C     G   D      Em      A  D
Ziet nu de vorst der eng'len hier ge-bo-ren
       G
Komt, laten wij aanbidden,
                        D
komt, laten wij aanbidden,
       Am          D    C       G  D G
komt, laten wij aanbid-den die Ko - ning.

            *******

    G       D
De hemelse eng'len
G      C       G   D
riepen eens de herders
A           D            G      A  D
weg van de kudde naar 't schamel dak
G             C   G  D      Em       A   D
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
       G
Komt, laten wij aanbidden,
                        D
komt, laten wij aanbidden,
       Am          D    C       G  D G
komt, laten wij aanbid-den die Ko - ning.

            *******
   G           D
O Kind, ons geboren
G       C     G  D
liggend in de kribbe
A           D           G A D
Neem onze liefde in genade aan!
G          C   G     D    Em        A D
U die ons lief-hebt, u behoort ons harte.
       G
Komt, laten wij aanbidden,
                        D
komt, laten wij aanbidden,
       Am          D    C       G  D G
komt, laten wij aanbid-den die Ko - ning.

            *******

Gezang 138 - Oorspronkelijke vertaling door C.B. Burger (1897 - 1983)